Anekdotas

Rytas Paryþiuje. Ramu tylu. Tik kiemsargis gatvæ ðluoja. Lëtai ir didingai: vþyyyk, vþyyyk, o po to staiga greitai: vþyk, vþyk, vþyk, þvyk. Atsidaro langas, iðlenda susitarðiusi panelë ir pasipiktinusi pareiðkia:

- Ponas kiemsargi jûs visà Paryþiø iðmuðate ið ritmo..

   

Facebook komentarai