Anekdotas

Dikumoje dirba du geologai. Vienam ið jø á "pasididþiavimà" ákando barðkuolë.Ðis sukliko savo draugui:

-Skambink á "centrà", paklausk ka daryti?!

Draugas skambina á "centrà":

- Centre, centre, mano draugui barðkuolë á "pasididþiavimà" ákando. Ka daryti? Ká?...iðèiulpti nuodus?

Nukentejæs su nerimu laukia atsakymo:

-Na, ka pasakë?

-Pasakë, kad tu mirsi...

   

Facebook komentarai