Anekdotas

Vyras gráþta ið komandiruotës, já dþiaugsmingai pasitinka þmona, jie puola glamonëtis... Ir þmona klausia:

- Brangusis, að tavæs taip pasiilgau... Gal iðbandykime kà nors neáprasto?

- O kà tu siûlai?

- Svingà.

- O kas tai yra?

- Na... Man draugës pasakojo... Tai seksas keturiese...

- Gerai, pabandykime.

- Petrai, Jonai, láskite ið spintos!!!

   

Facebook komentarai