Anekdotas

Armënø radijo klausia:

- Koks skirtumas tarp "Ë" ir "O"?

Armënø radijas atsako:

- Mes tiksliai neþinome, apie kà jûs klausiate, bet átariame, kad skirtumas bus apie 10 centimetrø.

   

Facebook komentarai