Anekdotas

Du draugai susitinka:

- Klausyk, tavo þmona ið Paryþiaus jau sugráþo!

- Nebuvo ji jokiam Paryþiuje! Viso to ji ið vieno durniaus iðmoko!

   

Facebook komentarai