Anekdotas

Á santuokø rûmus pakniopstom atpëga visà pusvalandá vëluojanti jaunøjø porelë. Abu laimingi laimingi.

Pabrolys tyliai klausia jaunojo:

- Kur dingot? Ir ko toks laimingas? Visi èia jûsø laukia.

- O... mano þmona man toká minetà padarë... toká mineta... niekada taip gerai nebuvo.

Tuo paèiu metu pamergë tyliai klausia jaunosios:

- Kur buvot dingæ? ir ko tu tokia laiminga?

- Nu tai va... savo bûsimam vyrui paskutiná kartà minetà dariau.

   

Facebook komentarai