Anekdotas

Namuose suskamba telefonas.

— Alio, èia jums skambina kaimynas ið apaèios. Matote, að dabar sëdþiu tualete, ir baigësi tualetinis popierius. Gal jûs galëtumëte man atneðti?

— O tai jûsø namuose daugiau nieko nëra? — klausia nustebusi kaimynë.

— Yra þmona.

— Tai kodël jos nepapraðote? — dar labiau stebisi kaimynë.

— Að gëdinuosi...

   

Facebook komentarai