Anekdotas

Kada vyriðkis ið meiluþio pavirsta á vyrà. Tada kai, vietoj gëliø pradeda pirkti darþoves.

   

Facebook komentarai