Anekdotas

Kornetas Obolenskis klausia poruèiko Rþevskio:

- Sakykit, poruèike, kas jûs taip greitai sisipaþástate su moterimis?

- Að prieinu prie damos ir tyliai á ausytæ sakau- ar negalëèiau Jûsø iðdulkint!

Kornetas:

- Jus kà juk uþ tai galima per snuká...

Poruèikas:

-Bûna ir per snuká, bet daþniausiai iðdulkinu...

   

Facebook komentarai