Anekdotas

Graþus vakaras ðampanas,baseinas.Sëdi graþi blondinë ir vaikinas.

Vaikinas iðtiesia rank ir sako:

-Bond,James Bond...

o blondine erotiðku balsu jam atgal:

-Fuck,fuck you...

   

Facebook komentarai