Anekdotas

Þmona praðo vyro:

- Nueik á parduotuvæ, nupirk baltos duonos.

Po valandëlës vyras gráþta ir stato ant stalo butelá.

- Baltos nebuvo, tai paëmiau "starkos".

   

Facebook komentarai