Anekdotas

Ateina þmogelis pas seksopatologà ir klausia:

-Daktare, ar normalu, jei að per dienà tris kartus uþsiimu onanizmu?

-Na, èia jau ðiek tiek per daug. Patarèiau jums susirasti draugæ.

-Tai kad að turiu draugæ.

-Að turiu galvoje draugæ, su kuria galëtumëte uþsiimti seksu.

-Nu tai að su ja ir uþsiimu seksu. Visa bëda tame, kad ji man per pusryèius, pietus ir vakarienæ neduoda.

   

Facebook komentarai