Anekdotas

Ateina þmona pas vyrà ir sako: - Þinai, brangusis, turiu tau blogà naujienà ir gerà, kurià sakyt? - Sakyk geràjà... -Tai va, brangusis, mûsø maðinoje oro pagalvë VEIKIA...

   

Facebook komentarai