Anekdotas

Ðiuolaikinë technika taip palengvino moterø buitá, kad vyrams atsirado begalës laisvo laiko.

   

Facebook komentarai