Anekdotas

Jie visas dienas buvo kartu: jis þiûrejo jai á akis, ðaukë meiliais þodeliais, kad ði nepabëgtø, kartu visur vaikðèiojo...bet jø meilë buvo neimanoma, nes jis buvo tik vargðas piemuo, o ji-paprasèiausia karvë...

   

Facebook komentarai