Anekdotas

Griþta vyras ið þûklës. Paspaudþia skambutá ir laukia. Niekas neatidaro. Spaudþia dar kartà. Pagaliau duris atidaro pusnuogë þmona.

-Kodël neapsirengusi?-ir tuo metu pamato pusnuogá vyrà,-Kà tas èia daro?

-Þuvies parneei?-pertraukia já þmona.

-Na taip.

Tai gerai, uþ mano nugaros stovi þuvies kepëjas...

   

Facebook komentarai