Anekdotas

Bara þmona vyrà uþ neatliktà darbà:

-Tau visi darbai nereikalingi, tau tik gert, þvejot ir miegot suderinti darbai.

Pagalvojo, pagalvojo vyras , kad èia jokio derinio nëra:

-Jeigu þvejoji tai negeri, jeigu geri - tai neþvejoji, o jeigu miegi-tai nei geri, nei þvejoji....

   

Facebook komentarai