Anekdotas

Þmona vyrui:

-Nenoriu gyventi su tokiu ðykðtuoliu! Ðtai vestuvinis þiedas!

Vyras:

-O kur deþutë?

   

Facebook komentarai