Anekdotas

Vyras ryte randa raðtelá: „Iðëjau pas psichiatrà, pusryèiai skalbimo maðinoje.”

   

Facebook komentarai