Anekdotas

Nusiminæs vyras guodþiasi þmonai:

- Sapnavau, kad vakare á alaus barà manæs ateis giltinë...

- O tu pakeisk iðvaizdà, ji neatpaþins. Jis taip ir padarë: nusiskuto galvà, pakeitë drabuþius.

Vakare á alaus barà ateina giltinë ir sako:

- Jeigu tas iðgama nepasirodys, tai imsiu va ðità nusususá skustagalvá.

   

Facebook komentarai