Anekdotas

Restorane du vaikinai þvalgosi á dvi paneles.

- Gal eime susipaþinsim ?

- Palauk, tegu susimoka...

   

Facebook komentarai