Anekdotas

Vaikinas guli lovoje ant pilvo ir skaito knygà. Ið galo prieina jo mergina ir pradeda dauþyti jam per uþpakalio þandukus.

Vaikinas klausia: kà èia darai?

Mergina: Groju bugnais.

Vaikinas: O gal ir fleita norëtum pagroti?

   

Facebook komentarai