Anekdotas

Jaunuolis iðvaþiuoja tarnauti á armijà. Stotyje já iðlydi daili ðviesiaplaukë mergina.

- Að tavæs lauksiu! - sako ji vaikinui.

- Manæs ilgai nebus, gal geriau eik namo, - atsako jai bûsimas karys.

   

Facebook komentarai