Anekdotas

Sutvërë Dievas Adomà. Ir kad jam nebûtø liûdna gyventi, ið jo ðonkaulio padarë jam þmonà Ievà. Gyveno Adomas su Ieva Rojuje, vargo nematë. Taèiau Ieva buvo labai pavydi ir dël visko pavydëjo. Vienà kartà Adomas gráþo vëlai vakare namo, o Ieva jam ir sako:

- Klausyk, Adomai, o kur tu buvai? Kur tu taip ilgai valkiojaisi? Gal moterá kità susiradai?

Adomas:

- Ieva, kà tu èia ðneki? Taigi mes tik dviese esam?! Kokià moterá? Ið kur jinai? Ieva nusiramino, bet vos tik Adomas uþmigo, jinai dël visa ko perskaièiavo jam ðonkaulius...

   

Facebook komentarai