Anekdotas

Kareivëlis raðo telegramà savo merginai:

- Jei galësiu, tai atvaþiuosiu.

Mergina atraðo:

- Galësi, atvaþiuok....

   

Facebook komentarai