Anekdotas

Viena draugë pasakoja kitai:

- Þinai, vakar Petras buvo pas mane atëjæs. Kaþkoks paslaptingas. Pasëdëjo prie stalo, parûkë, suvalgë miðrainæ, vël parûkë... Po to pasimylëjome du kartus... O ko buvo atejes, taip ir nepasakë.

   

Facebook komentarai