Anekdotas

Vyras áeina á tabako krautuvæ ir papraðo poros kojiniø.

- Bet, pone...- sako pardavëjas,- mûsø prekës skirtos tik rûkantiems.

- Aiðku, bet að ir esu rûkalius.

   

Facebook komentarai