Anekdotas

Porelë guli po medþiu. "Ar matai paukðèius? - ðnabþda jis. - Kaip jie myluojasi ir burkuoja, ir lizdelius suka. Ar mums taip pat to nepadarius?" - "Nesàmone, - sako ji, - tu net neáliptum á medá".

   

Facebook komentarai