Anekdotas

Susitinka du draugai ir kalbasi:

- Ásivaizduok, kas man atsitiko. Pasiunèiau savàjà á parduotuvæ bulviø, o jà maðina ëmë ir pervaþiavo.

- O tai kà dabar darysi ?

- Virsiu ryþius...

   

Facebook komentarai