Anekdotas

Du draugai susitinka:

- Þinai, vakar su tokia seksualia juodaode susipaþinau...

- Ir kaip?

- Na, nuëjome mes á kinà, paskui nuvaþiavome pas mane, pavakarieniavome prie þvakiø ðviesos... Paskui buèiavomës... Tada ji uþgesino ðviesà...

- Ir?

- Ir, ásivaizduoji, að jos neradau!

   

Facebook komentarai