Anekdotas

Plaukia krokodilas upe. Þiûri varlë, apsikarsèiusi granatomis, dinamitu…Krokodilas klausia jos:

- Varle, kam tau tos granatos?

- Nutariau susprogdinti begemotà. Uþ tai, kad jis turi tokià didelæ burnà.

- Aaa…aiðku, - atsakë krokodilas ir nuplaukë stipriai sukandæs nasrus.

   

Facebook komentarai