Anekdotas

Miðko laukymëje susirinko visi gyvûnai.

- Protingi þenkite deðinën, o graþûs kairën, - ásakë liûtas.

Varlë tupi viduryje ir nekruta. Ánirðæs liûtas ðaukia:

- Varle, ko delsi?

- Juk negaliu susidvejinti !

   

Facebook komentarai