Anekdotas

Maþas viðèiukas sëdi parke ant suolelio ir traukia vienà cigaretæ po kitos. Tai pamatë pro ðalá tipenusi viðta.

- Kà èia iðdarinëji, pienburni!? Tuètuojau nueisiu pas tavo tëvà ir pasakysiu, kad rûkai!

- O að nebijau! Esu gimæs inkubatoriuje!

   

Facebook komentarai