Anekdotas

Cirko numeris: dresuotojas iðsiveda ðuná ir klausia jo:

- Kiek bus 2 kart 2?

- Au, au, au, au!

- O kiek bus 2 plius 3?

- Au, au, au, au, au!

Dresiruotojas pasisuka á þiûrovus:

- Kaip matote, ðis ðuo puikiausiai skaièiuoja.

Gal kas nors ið jûsø norëtø iðbandyti ðá ðuná?

Atsistoja vienas þiûrovas:

- Kiek bus 9 kart 9?

Ðuo pritupia, pamàsto ir taria:

- O tu pats tiek kartø sulotum?

   

Facebook komentarai