Anekdotas

Uþlipo eþiukas ant kelmo ir ðaukia:

-Að stiprus,að stiprus...

Staiga papute vejelis ir eþiukas nukrito nuo kelmo.Lapë sako:

-Atsirado mat stipruolis.

Eþiukas uþlipo vël gi ant kelmo ir sako:

-Að stiprus,bet lengvas

   

Facebook komentarai