Anekdotas

Skambutis 3:00 Gënai. Gëna pakelia ragelá:

- Klausyk, Gëna, èia Èeburaðka. Ðapokliak ðiandien pagimdë, neþinau, kà su vaikais daryti...

- Skandink juos, skandink!

-Að taip ir darau! Tie ausëti visi nuskendo, o þali iðplaukia...

   

Facebook komentarai