Anekdotas

Atneða knysliukas á parduotuvæ balionëlá gràþint.

Pardavëja jo klausia:

- O tai kas netinka? Spalva?

- Tinka spalva.

- Ðniurelio ilgis?

- Tinka ir ðniurelio ilgis.

- O tai gal dydis balionëlio?

- Tinka ir dydis...

- Tai kas yra??? - nesupranta pardavëja.

- Nedþiugina...

   

Facebook komentarai