Anekdotas

Þiema. Du lokiai niekaip negali uþmygti. Vienas ir sako:- Na, davai, pasivarom.

Varosi varosi jie, ogi þiûri, kad pro langelá zuikis á juos spokso... Pasimetë lokiai... Gëda pasidarë... Nusprendë pasivyti zuiká ir priremti prie sienos, kad tas visam miðkui neiðpasakotø... Apjuoks gi...Vejasi per miðkà... Jau ir pavargo, pribëgo prie eþero, jau nedaug liko, kol suèiups þvairá. O þvairys tik strykt á eketæ... Tà sekundæ ir meðka savo letenà ákiðo paskui þvairá... Ir iðtraukia meðka ið eketës uþ pakarpos bebrà... Meðka pakëlë bebrà... Þiûri á já... O bebras sako:

- Nu kà þydrasis,... apsipaþinai???

   

Facebook komentarai