Anekdotas

Plaukia karvë per vandenynà ir sutinka laivà. Jûreiviai ið laivo klausia:

- Karve, karve, kur plauki?

Karvë atsako:

- Á Amerikà!

- Tai kad Amerika juk kitoje pusëje!

- Ai, man tai nesvarbu, nes vistiek nedaplauksiu...

   

Facebook komentarai