Anekdotas

Eina Mikë Pûkuotukas ir Knysliukas. Knysliukas klausia:

- Mike Pûkuotuk, girdëjau sakant, kad yra toks ðuniðkas ðaltis...

- Taip yra toks.

- O tai kodel nëra kiauliðko ðalèio??

- Yra, tik jis vadinamas paprasèiau: ðaltiena...

   

Facebook komentarai