Anekdotas

Medþiotojas nuðauna antá ir liepia savo ðuniui atneðti. Ðuo atsisako. Medþiotojas supykæs paima uþ pakarpos ir ðveièia link anties. Truputis nuoðaliau stovi ir kalbasi dvi karvës:

- Ë, matei, ðuo nuskrido.

- Na, ir kas? - þiaumodama atsako kita.

- O tu sakei þolë "neveþa"

   

Facebook komentarai