Anekdotas

Eina gatve mamutas.

Priðoko du drambliai, sumuðë ir viskà atëmë ...

Drambliams pasiðalinus keliasi mamutas, kruvinas visas, valosi po truputá ir murma:

- Ir vël tie skustagalviai... skinchedai...

   

Facebook komentarai