Anekdotas

Du ðuniukai susitinka: Sargis ir Margis. O Margis toks nelaimingas, kaip sumuðtas visas. Sargis ir klausia:

- Kas tokio atsitiko, toks nuskriaustas atrodai?

- Na, vakar visà naktá lakðèiau gatvëmis, gatviø þibintus þymëjau..

- Ir?

- Vienas þibintas turëjo prastà elektros izoliacijà...

   

Facebook komentarai