Anekdotas

Na karta kiskis iðgelbëjo meðkai gyvybe. Nu meðka ið to dëkingumo ir klausia pas þvairá ko tas norëtø, na kiðkis pagalvojo ir sako:

-Stakana samagono ið ryto, pusæ metø.

Nu meðka sutiko, kà èia jau darysi, vis dël to gyvybæ iðgelbëjo. Nu praeina pusë metø, aðtuoni mënesiai, metai, meðka á minusà varo, kaip èia kiðkiu atsikratyti, màstë màstë ir sumàstë. Ryte kaip visada atsivelka kiðkis, nu meðka tik ðast stakana sieros rugðties ir padavë, tas tik maukt ir nëra. Na meðka galvoja vsio atsikraèiau... Rytas, kaþkas dauþosi i duris, meðka atidaro...o ten kiðkis, visas purtosi ir dreba. Meðka tik ðast kiðkiui stakanà samagono. Kiðkis nugërë truputy ir iðspjovë:

-Kà tu man èia duodi, vakar pas lapæ prie tvoros pamyþau, tai vieni vinys liko!!!

   

Facebook komentarai