Anekdotas

Skrenda girta varna po baliaus:

-Kukû kukû, tfu, blem, kar kar...

   

Facebook komentarai