Anekdotas

Nori eþiukas eiti á voverytës gimtadiená, bet meðka jo neleidþia:

- Na, meðka, leisk eiti.

- Ne, eþiuk, neleisiu, prisigersi, viskà iðdauþysi.

- Ne, meðka, gráðiu blaivus.

Na, meðka iðleidþia eþiukà.

Ryte eþys pakelia galvà, visur isdauþyta, viskas iðmëtyta, paaky "fulfa"

didþiulë.

- Meðka, kas èia buvo, - klausia eþiukas

- Vakar gráþai girtas, pradëjai ant manæs varyti - tylëjau, pradëjai viskà

dauþyti - tylëjau, bet kai uþlipai ant stalo, priðikai ir, á ðûdà prismaigstæs

dantø krapðtukø, pasakei, kad nuo ðiol ðis eþiukas gyvens pas mus, tada nebesusitvardþiau.

   

Facebook komentarai