Anekdotas

Sugalvojo vilkas, zuikis ir chameleonas vaþiuoti á Kinijà. Vilkas sako:

- Kai að nuvaþiuosiu á Kinijà, mane vadins "Vui".

- O mane vadins "Zui", - sako kiðkis.

Po ðiø þodþiø chameleonas nusprendë nebevykti á Kinijà...

   

Facebook komentarai