Anekdotas

Kauno zoologijos sode liûtui valgyti buvo nupirktas ir á narvà áleistas triuðis. Kas ðvyko po to niekas paaiðkinti negali, taèiau tokios gëdos liûtas dar niekada nepatyrë...

   

Facebook komentarai