Anekdotas

Susiruoðe kartà vilkas, zuikis ir chamiakas á Japonijà.

Vilkas ir sako:

-Kai ten nuvaþiuosiu visi á mane kreipsis mister-vui.

Zuikis:

-O mane visi vadins mister-zui.

Chamiakas nusprende nevaþiuoti...

   

Facebook komentarai