Anekdotas

Vaþiuoja kiðkis ir vilkas traukiniu. Dviaukðtë lova, vilkas ir sako:

- Kiðki lipk tu á virðø miegot, að aukðèio bijau.

- Gerai. - pasakë kiðkis ir uþsiropðtë á virðø.

Naktis. Visi miega. Staiga - ÐLUMÐT!!!

- Aaaaa!!! - ðaukia vilkas. - Kas èia...b...buvo, kiðki?

- Maikë nukrito.

- O kodël taip garsiai?

- Nusivilkti nespëjau...

   

Facebook komentarai